CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 AYDINLATICI METİN

 

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü bilgi “ Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

 

CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş. olarak, işletmelerimizde unutulan, hatayla bırakılan, kaybedilen eşyaların ve bunların sahibi olduğunu iddia eden ve/veya sahibi olan kişilerin bilgilerini, ileride 3. Kişiler tarafından hak iddiasında bulunulması, hak mağduriyeti yaşanmaması adına ve yine Türkiye Cumhuriyeti idari ve yargı organlarınca bilgi talep edilmesi durumlarında gerekli bilgi ve verilerin paylaşılabilmesi ve kayıp vakıalarının kaydedilmesi, işletme günlük faaliyetinin kayıt ve denetim altına alınması amacıyla şirketimizin kayıtlarında saklamak ve şirketimizin datalarına işlemek zorundayız. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi , Veri Sorumlusu olarak “CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

 

  1. Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

CNS SİNEMACILIK FİLM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından işletilen veya işletmesi ve yönetimi üstlenen sinema salonlarımızda sunduğunuz hizmetler çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 

 

 

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

 

 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, CNS Sinemalarına ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

  1. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

 

başta olmak üzere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, güvenlik, işlem takibi ve denetimi gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu, ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

 

 

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre Kanun’da belirtilen süreler içerisinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren “form link” doldurarak imzalı bir nüshasını Kemalpaşa Mah. Adliye Sk. No: 2/48  İnegöl/BURSA” adresine ıslak imzalı olarak bizzat elden iletebilir,noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya “cnssinemacılıkltdsti@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olduğunuzu gösterir belge ile başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Şirket işletmelerinde unuttuğum, hatayla bıraktığım, kaybettiğim eşyalarımın ve bunların sahibi olan ve teslim alan tarafımın bilgilerini, ileride 3. Kişiler tarafından hak iddiasında bulunulması, hak mağduriyeti yaşanmaması adına ve yine Türkiye Cumhuriyeti idari ve yargı organlarınca bilgi talep edilmesi durumlarında gerekli bilgi ve verilerin paylaşılabilmesi ve kayıp vakıalarının kaydedilmesi, işletme günlük faaliyetinin kayıt ve denetim altına alınması amacıyla Şirket tarafından kişisel verilerimin, yukarıda yer alan Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla işlenmesini, şirket datalarında saklanmasını ve bu kapsamda, bilhassa şirket işletmesinin bulunduğu Alışveriş Merkezi Yönetimi dahil olmak üzere yurt içinde hizmet alınan üçüncü kişilere, şirketin merkezi İnegöl Bursa ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BİZE
YAZIN
Yeniliklerden hemen haberdar olmak ve efsaneleri yakından takip etmek için lütfen e-posta adresini kayıt ediniz.